airasia rewards > FAQ

PARKSON CARD POINTS X AIRASIA POINTS on BIG XCHANGE

THE FAQ

1. What is Parkson Card Points?

You can accumulate your Points when you sign up for your FREE Parkson Card and swipe you card when you shop at any Parkson Department Stores in Malaysia. The Points can then be used to redeem Parkson Card Discount Vouchers (PCDV).

For more details, please visit https://www.parkson.com.my/loyalty-parkson.

2. What is airasia Points?

Loyalty points that you can earn when you use your airasia Member ID at any participating partner merchants that has been signed up by airasia rewards, or for other initiatives and programmes devised and/or managed by airasia rewards from time to time.

For more details, go to https://support.airasia.com/s/article/Rewards-Malaysia-airasia-Rewards-Membership?language=en_GB.

3. What is airasia Xchange?

airasia Xchange is a points exchange platform allowing airasia Members to convert between airasia Points and partner points seamlessly and instantly.

airasia Members can convert their points on the airasia Super app or via airasia.com, AirAsia's official website.

For more details, please visit https://support.airasia.com/s/article/Rewards-Malaysia-Earn-airasia-points?language=en_GB#AirAsia-Xchange.

4. How does airasia Xchange work?

airasia Members are required to link their PARKSON CARD on airasia Xchange. Upon one-time successful link, airasia Members will be able to convert their PARKSON CARD Points to airasia Points and vice versa at anytime, anywhere on the airasia Super app or airasia.com thereafter.

5. Who can perform the points exchange via airasia Xchange?

Both PARKSON CARD Members as well as airasia Members with enough valid Points under their membership.

This is a 2-way Points conversion partnership between PARKSON & airasia rewards.

So PARKSON CARD Points can be converted into airasia Points, and vice versa airasia Points can be converted to PARKSON CARD points.

6. How do I use Xchange?

Via the airasia Super app:

Step 1: Download the airasia Super app
Step 2: Launch the app and select 'Xchange' from the menu
Step 3: Tap on Parkson and key in your details to link your account
Step 4: Select the amount you wish to convert to airasia Points or vice versa
Step 5: Receive airasia Points or Parkson Card Points instantly and seamlessly

Via airasia.com:

Step 1: Visit airasia.com
Step 2: Click on the ‘Xchange’ icon from the menu
Step 3: Select Parkson and key in your details to link your account
Step 4: Select the amount you wish to convert to airasia Points or vice versa
Step 5: Receive airasia Points or Parkson Card Points instantly and seamlessly

7. What is the Points Structures?

Conversion from airasia Points to Parkson Card Points
2,000 airasia Points = 500 Parkson Card Points

Conversion from Parkson Card Points to airasia Points
1,000 Parkson Card Points = 500 airasia Points

8. When can I use airasia Xchange?

Once you have accumulated enough PARKSON CARD Points or airasia Points in your loyalty membership, you can convert your points instantly on airasia Xchange at anytime and anywhere.

9. Will my Parkson Card Member tier be upgraded when I make an exchange?

As per Parkson Card T&C, only Points earned from purchases in Parkson store are calculated for tier upgrading. Any other form of points gained is considered bonus and is not calculated for tier upgrading but eligible for redemption based on current Member tier.Therefore, Points from exchange is not entitled for Parkson Card tier upgrade.

10. How do I exchange my PARKSON CARD Points with Parkson Card Discount Vouchers (PCDV) after I convert my points?

Simply visit any Parkson Customer Service counter with your Parkson Card to perform the redemption. Kindly note that as the exchange is in real-time, the validity of the Points will follow the actual date and time of the exchange.

For the full Parkson Card T&C, please visit https://www.parkson.com.my/loyalty-parkson-tnc

11. How long is my Parkson Card Discount Vouchers (PCDV) valid for?

Your PCDV are valid for 6 months from the month of issuance of the vouchers.

12. Where can I use my Parkson Card Discount Vouchers (PCDV)?

You can shop with Parkson Card Discount Vouchers (PCDV) at all Parkson Stores in Malaysia.

For more details on Parkson Stores Location, please visit https://www.parkson.com.my/store-location

13. Do I have to be both a Parkson Card Member and a airasia Member to perform the points conversion?

Yes. To get started, just sign up for Parkson Card at any of our stores’ Customer Service or Cashier Counters or download our Parkson Malaysia app from the App Store. Membership / sign-up is free. For more details, please visit https://www.parkson.com.my/loyalty-parkson

You also need to sign up as a airasia Member. Simply download the airasia Super app from the Apple App Store or the Google Play Store to sign-up.

For more details, please visit https://support.airasia.com/s/article/Rewards-Malaysia-airasia-Rewards-Membership?language=en_GB

14. Can I use my PARKSON CARD Points to shop at Parkson Online?

Not at the moment.


Polisi Privasi & Data Peribadi >>

 1. Parkson menghormati kebimbangan anda tentang privasi dan menghargai perhubungan yang kami miliki dengan anda.
 2. Kenyataan ini dikeluarkan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan ia mewakili dasar Parkson berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi anda bagi tujuan-tujuan yang disenaraikan di bawah.
 3. Parkson akan menerima dan mengumpulkan Data Peribadi anda.
  • Anda boleh memilih untuk memberikan Data Peribadi anda kepada Parkson mengikut beberapa cara, seperti semasa anda memohon untuk keahlian Kad Parkson atau menyertai tawaran atau promosi. Jenis Data Peribadi yang anda mungkin berikan kepada Parkson termasuklah:
  • (a) Maklumat hubungan (seperti nama, alamat pos, alamat e-mel, dan nombor mobile atau nombor telefon lain), umur, nombor Kad Pengenalan, tarikh lahir, jantina dan sebarang maklumat peribadi yang lain. (b) Kandungan yang anda berikan (seperti gambar foto dan ulasan).
 4. Data Peribadi anda akan disimpan secara sulit tetapi Data Peribadi anda mungkin akan digunakan dan/atau didedahkan oleh Parkson bagi tujuan-tujuan berikut:-
  • (a) Untuk memproses permohonan keahlian anda dan untuk menyimpan Data Peribadi anda di sepanjang tempoh keahlian anda. (b) Untuk mengumpul, menyusun, memproses, menganalisis dan menyimpan Data Peribadi anda sama ada secara individu atau kolektif dengan individu-individu lain oleh Parkson daripada masa ke semasa bagi kegunaan pengurusan perhubungan pelanggan. (c) Untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan anda, dan untuk memberikan anda sebarang maklumat pemasaran, perkhidmatan atau produk dan mengendalikan penyertaan anda dalam acara istimewa, peraduan, cabutan bertuah, program dan kaji selidik (bagi tujuan penyelidikan dan pemasaran untuk menganalisis profil, tingkah laku, trend dan aktiviti pelanggan). (d) Untuk memudahkan akses kepada dan penggunaan Laman Web Parkson dan perkhidmatan mobile yang berkaitan dengan keahlian Kad Parkson anda. (e) Untuk menjawab sebarang aduan dan soalan anda. (f) Untuk pendedahan kepada pihak – pihak yang berikutnya:- (f) For disclosure to the following parties :-
   • Berkongsi dan memindahkan Data Peribadi anda kepada entiti lain dalam Kumpulan Parkson
   • Berkongsi dan memindahkan Data Peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga Parkson bagi tujuan pemasaran, mesej teks, surat beli-belah dan mod komunikasi yang lain.
   • Berkongsi Data Peribadi anda dengan rakan-rakan saudagar Parkson yang menyertai di dalam pemberian diskaun, promosi, hadiah-hadiah, penebusan dan perkhidmatan-perkhidmatan kepada ahli-ahli Kad Parkson untuk memudahkan program yang disertai oleh saudagar.
   Parkson akan memastikan bahawa semua pihak-pihak yang dinyatakan di atas akan dihendaki untuk melindungi kesulitan Data Peribadi anda yang diterima mereka.

   (g) Untuk pencegahan dan mengesan penipuan; dan (h) Untuk mendedahkan kepada semua pihak berkuasa/pihak yang berkenaan sebagaimana yang diperlukan di bawah undang-undang bagi mematuhi semua undang-undang, kawalan, peraturan dan arahan yang terpakai.
 5. Anda boleh menghantar permintaan melalui e-mel atau surat kepada Parkson bagi mana-mana yang berikut:
  • (a) Jika anda tidak mahu menerima sebarang perhubungan pemasaran daripada Parkson. (b) Jika anda mahu Parkson berhenti memproses Data Peribadi anda bagi tujuan pemasaran atau sebarang tujuan pemasaran terus. (c) Jika anda mahu supaya Parkson tidak mendedahkan Data Peribadi anda kepada mana-mana pihak seperti yang dinyatakan di atas. (d) Jika anda mahu mengubah cara di mana Parkson dibenarkan memproses Data Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam perenggan 4(a) hingga (c) di atas; atau (e) Jika anda mahu mengakses dan/atau membuat sebarang pembetulan terhadap Data Peribadi anda.
  • Melalui Surat: Customer Service Department Parkson
   Corporation Sdn. Bhd. Level 5, Klang Parade,2112,
   Jalan Meru 41050 Klang, Selangor Darul
   Ehsan, Malaysia.
   Melalui E-mel: [email protected]
 6. Anda boleh menarik balik sebarang kebenaran yang anda berikan kepada Parkson sebelum ini, atau membantah pada bila-bila masa atau sebab undang-undang, terhadap pemprosesan Data Peribadi anda. Kami akan menggunakan pilihan anda untuk seterusnya. Dalam sesetengah keadaan, sekiranya anda menarik balik kebenaran anda kepada Parkson untuk kegunaan dan pendedahan Data Peribadi anda, ini akan bermakna bahawa anda tidak dapat menikmati kelebihan sesetengah produk, promosi atau perkhidmatan kami.
 7. Parkson berhak menyemak semula syarat-syarat di dalam kenyataan tentang “Dasar Privasi dan Data Peribadi” ini dari masa ke semasa dan sebarang semakan semula yang penting akan dimaklumkan kepada anda melalui bahan-bahan komunikasi Parkson. Anda dianggap telah bersetuju dengan semakan semula tersebut tanpa bantahan jika anda tidak menarik balik kebenaran anda kepada Parkson terhadap penggunaan, penyimpanan, pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi anda.
 8. Dengan memberikan Data Peribadi anda kepada Parkson dan menandatangani borang permohonan ini, anda dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan syarat-syarat kenyataan berkaitan “Dasar Privasi dan Data Peribadi”.
 9. Sekiranya terdapat apa-apa konflik di antara pelbagai versi-versi dalam bahasa-bahasa yang lain berkenaan Dasar Privasi dan Data Peribadi ini, versi Bahasa Inggeris akan diberikan keutamaan.

Privacy & Personal Data Policy >>

 1. Parkson respects your concern about privacy and values the relationship we have with you.
 2. This statement is issued pursuant to the Personal Data Protection Act 2010 and it represents Parkson’s policy with regards to the collection, usage, processing and disclosure of your personal data for purposes set out below.
 3. Parkson will receive and collect your Personal Data.
  • You may choose to provide your Personal Data to Parkson in a number of ways, such as when you apply for Parkson Card membership or participate in an offer or promotion. The type of Personal Data you may provide to Parkson includes: (a) Contact information (such as name, postal address, email address and mobile or other phone numbers), age, NRIC no., date of birth, gender and any other personal information. (b) Content you provide (such as photographs and comments).
 4. Your Personal Data will be kept confidential but your Personal Data may be used and/or disclosed by Parkson for the following purposes:
  • (a) To process your membership application and to store your Personal Data during your membership period. (b) To collect, compile, process, analyse and maintain your Personal Data either individually or collectively with other individuals by Parkson from time to time for customer relationship management usage. (c) To contact and communicate with you and to provide you with any marketing information, services or products and administer your participation in special events, contests, sweepstakes, programs and survey (for research and marketing purposes to analyse customer profile, behaviour, trends and activities). (d) To facilitate access to and use of Parkson Website and mobile services relating to your Parkson Card Membership. (e) To respond to any queries and questions from you. (f) For disclosure to the following parties :-
   • Sharing and transferring your Personal Data to other entities of Parkson Group; and
   • Sharing and transferring your Personal Data to Parkson’s third party service providers for marketing purposes, letter shopping, text messaging and other modes of communication.
   • Sharing of your Personal Data with all Parkson’s merchant partners who participate in extending discount, promotion, gifts, redemption and services to Parkson Card Members to facilitate the merchant participation programme.
   Parkson will ensure that all parties mentioned above will be required to protect the confidentiality of your Personal Data they received.

   (g) For fraud prevention and detection; and (h) To disclose to all relevant authorities/parties as required under the law to comply with all applicable laws, regulations, rules and directives.
 5. You may submit a request by email or letter to Parkson for any of the following:
  • (a) If you do not wish to receive any marketing communication from Parkson. (b) If you wish for Parkson to stop processing your Personal Data for marketing purposes or any direct marketing purposes. (c) If you wish for Parkson not to disclose your Personal Data to any party as mentioned above. (d) If you wish to change the manner in which Parkson is allowed to process your Personal Data as mentioned in paragraph 4(a) to (c) above; or (e) If you wish to access and/or make any corrections to your Personal Data.
  • By Mail: Customer Service Department Parkson Corporation Sdn. Bhd.
   Level 5, Klang Parade,2112, Jalan Meru 41050 Klang,
   Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
   Via Email: [email protected]
 6. You may withdraw any consent you previously provided to us, or object at any time on legitimate grounds, to the processing of your Personal Data. We will apply your preferences going forward. In some circumstances, withdrawing your consent to our use or disclosure of your Personal Data will mean that you cannot take advantage of some of our products, promotions or services.
 7. Parkson reserves the right to revise the conditions under this statement on “Privacy and Personal Data Policy” from time to time and any material revision will be communicated to you through Parkson communication materials. You shall be deemed to have agreed to such revision(s) without objection if you do not withdraw your consent to Parkson on the usage, storage, processing and disclosure of your Personal Data.
 8. By providing your Personal Data to Parkson and signing this application form, you hereby acknowledge that you have read and agreed to the conditions under this statement on “Privacy and Personal Data Policy”.
 9. In the event of any conflict between the various versions in other languages of this Privacy and Personal Data statement, the English version shall prevail.